Rekrutacja do projektu "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu"

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście do 28. 09. 2020r. w biurze projektu mieszczącym się w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Leśnicy Groniu, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica.

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • regulamin projektu i rekrutacji;

-  Dodatkowo po zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestnik  projektu zobowiązany będzie  do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie  oraz  Umowy uczestnictwa  nie później niż w pierwszym dniu otrzymania wsparcia.

W.w. druki zamieszczamy poniżej:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - nauczyciel.pdf

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - uczeń.pdf

Formularz zgłoszeniowy_nauczyciel.pdf

Formularz zgłoszeniowy_uczeń.pdf

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.pdf

Regulamin projektu i rekrutacji.pdf

UMOWA - nauczyciel.pdf

UMOWA - uczeń.pdf

 

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI

Projekt pt.: „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu

realizowany w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

DZIAŁANIE 10.1. ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODDZIAŁANIE 10.1.3 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE  w okresie od 2020-07-01 do 2022-06-30.

Regulamin zawiera:

 1. Opis specyfiki projektu.
 2. Profil Uczestnika Projektu.

III. Procedury i kryteria  rekrutacyjne.

 1. Zasady organizacji zajęć
 2. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.
 3. Opis specyfiki projektu.
 4. Projekt jest realizowany w okresie od 2020-07-01 do 2022-06-30 na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu.
 5. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.
 6. Projekt obejmuje 9 szkół :

- SP w Białce Tatrzańskiej;

- SP w Brzegach;

- SP w Bukowinie Tatrzańskiej;

- SP1 w Czarnej Górze;

- SP2 w Czarnej Górze;

- SP w Jurgowie;

- SP w Leśnicy;

- SP1 w Rzepiskach;

- SP2 w Rzepiskach .

 1. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów tj. 794 uczniów ( 381 Dz,413 Ch) spośród 874 uczniów (419 Dz,455 Ch) objętych projektem, zniwelowanie deficytów u 90 % uczniów tj.206 ucz.(99 Dz, 107 CH) objętych projektem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli tj. 119 osób (101 K,18 M) w SP w Białce Tatrzańskiej, SP w Brzegach, SP w Bukowinie Tatrzańskiej, SP1 w Czarnej Górze, SP2 w Czarnej Górze, SP w Jurgowie, SP w Leśnicy, SP1 w Rzepiskach, SP2 w Rzepiskach w terminie do 30.06.2022 r.

Cel główny jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2015-2020, która zakłada rozwój edukacji, wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny, pomoc uczniom w rozwoju

kompetencji kluczowych, organizacji zajęć wyrównawczych dla uczniów z problemami edukacyjnymi i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozwój szkół będzie obejmował tworzenie pracowni do

nauczania matematyki, przedmiotów przyrodniczych i j. angielskiego.

 1. W ramach projektu założono:

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP w Białce Tatrzańskiej typ projektu A i D:

1.Koło zainteresowań z j. angielskiego 2gr gr, 20 ucz(9dz,11ch).Cel: wzbogacenie słownictwa, poprawa komunik.,

2.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego 4gr,32 ucz(17dz,15ch). cel: wzbogacenie słownictwa, poprawa komunikacji.

 1. Koło zainteresowań z informatyki 1 gr.,24 ucz(12dz,12ch)Cel: rozwój umiejętności informatycznej
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 7gr., 56 ucz(25dz,31ch),Cel: wyrównanie braków wiedzy z matematyki
 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 3gr, 24ucz(12dz,12ch). Cel: rozwój uzdolnienia z matematyki.

6.Koło zainteresowań z matematyki 1gr, 24ucz(16dz,13ch). Cel: rozwój uzdolnienia z matematyki.

7.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii 1gr, 8ucz(5dz,3ch) Cel: rozwój uzdolnienia z chemii.

8.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki 1gr. 8cz(4dz,4ch) Cel: rozwój uzdolnienia z fizyki.

9.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii 1gr. 8ucz(4dz,4ch) Cel: rozwój uzdolnienia z biologii.

10.Zajęcia dla uczniów z SPE: logopedyczne 4gr. 12ucz(6dz,6ch). Cel: poprawa wymowy i sensu wypowiedzi.

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP w Białce Tatrzańskiej typ projektu B

1.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 1gr, 10h,10 n-li, (8K,2M)

2.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, 1,gr, 10h,10 n-li (8K,2M).

3.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr. 10h, 10 n-li (8K,2M) Cel. Wzrost kompetencji n-li w zakresie kompetencji

wychowawczych.

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP w Brzegach typ projektu A i D.

1.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z j. angielskiego 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z j. angielskiego

2.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy uczniów w zakresie  j. angielskiego

3.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z j. niemieckiego 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z j. niemieckiego

4.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy uczniów w zakresie matematyki

5.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z matematyki

6.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z informatyki1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z informatyki

7.Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z matematyki

8.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie umiejętności matematycznych 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy uczniów w zakresie Matematyki

9.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z przyrody 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z przyrody

10.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii 2 gr. 14ucz(7dz,7ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy uczniów w zakresie chemii

11.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z chemii 1 gr.6ucz(3dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z chemii

12.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii 2 gr.16ucz(8dz,8ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy uczniów w zakresie geografii

13.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki 2 gr.16ucz(8dz,8ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy uczniów w zakresie fizyki

14.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z fizyki 1 gr. 8ucz (4dz,4ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z fizyki

15.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii 1 gr.8ucz(4dz,4ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy uczniów w zakresie biologii

16.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z biologii 1 gr.8ucz(4dz,4ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z biologii

17.Zajęcia dla uczniów z SPE - korekcyjno-kompensacyjne 6gr.30ucz(15dz,15ch) Cel: niwelowanie deficytów rozwojowych, edukacyjnych i

emocjonalnych

18.Zajęcia dla uczniów z SPE - logopedyczne 6gr.24ucz(12dz,12ch) Cel: poprawa wymowy i sensu wypowiedzi

19.Zajęcia dla uczniów z SPE - rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne 2gr.8ucz(0dz,8ch) Cel: niwelowanie deficytów rozwojowych,

]edukacyjnych i emocjonalnych

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP w Brzegach, typ projektu B.

1.Proces nauczania oparty na metodzie  eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych) 1gr. 10h, 3n-li w

tym 1K

2.Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna, 1gr,10h, 1K

3.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi., 1gr, 10h, 2K

4.Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych., 1gr, 10h, 2n-li w tym 1K

5.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

 • 014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN, 1gr, 10h 2n-li , tym 1K
 1. Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 3n-li w tym 1K

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP w Bukowinie

Tatrzańskiej, typ projektu A i D.

1.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego, 10 grup, 60ucz,(30dz,30ch)

2.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego, 10 grup,60ucz,(30dz,30ch)

3.Zajęcia dydaktyczno- z j. niemieckiego, 2 grupy, 14ucz,(7dz,7ch)

4.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. niemieckiego, 2 grupy,14ucz,(7dz,7ch)

5.Zajęcia dydaktyczno- z matematyki, 7 grup, 49ucz,(24dz,25ch)

6.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki, 6 grup, 42ucz,(21dz,21ch)

7.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki, 4 grupy, 24ucz,(12dz,12ch)

8.Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, 3 grupy, 24ucz,(12dz,12ch)

9.Zajęcia dydaktyczno- w zakresie. umiejętności matematycznych, 6 grup, 42ucz,(21dz,21ch)

10.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody, 1 grupa, 6ucz,(3dz,3ch)

11.Zajęcia dydaktyczno- z chemii, 2 grupy, 14ucz,(7dz,7ch)

12.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii, 1 grupa, 6ucz,(3dz,3ch)

13.Zajęcia dydaktyczno- z geografii, 2 grupy, 16ucz,(8dz,8ch)

14.Zajęcia dydaktyczno- z fizyki, 2 grupy, 16ucz,(8dz,8ch)

15.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki, 1 grupa, 8ucz,(4dz,4ch)

16.Zajęcia dydaktyczno- z biologii, 1 grupa, 8ucz,(4dz,4ch)

17.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii, 1 grupa 8ucz,(4dz,4ch)

18.Zajęcia dla uczniów z SPE - korekcyjno-kompensacyjne 3gr. 15ucz,(7dz,8ch)

19.Zajęcia dla uczniów z SPE - logopedyczne 3gr.12ucz,(6dz,6ch)

20.Zajęcia dla uczniów z SPE - rozw. umiejętności społeczno-emocjonalne 2gr. 8ucz,(0dz,8ch)

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP w Bukowinie Tatrzańskiej, typ projektu B 

1.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych), 1gr, 10h

2.Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna 1gr, 10h,

3.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.1gr. 10h

4.Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.1gr. 10h

5.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 1gr. 10h

6.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr. 10h

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP 1 w Czarnej Górze, typ projektu A i D. 

1.Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z j. angielskiego 1gr. 8ucz(2dz,6ch): Cel: rozwinięcie umiejętności językowych w zakresie. j. angielskiego.

2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 1gr. 5ucz(4dz,1ch): Cel: wyrównanie braków wiedzy z matematyki.

3.Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z matematyki 1gr.8ucz(4dz,4ch) Cel: rozwinięcie umiejętności w zakresie. matematyki.

4.Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z chemii 1gr. 6ucz(2dz,4ch) Cel: rozwinięcie umiejętności w zakresie. chemii.

5.Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z geografii 1gr. 8ucz(2dz,6ch) Cel: rozwinięcie umiejętności w zakresie. geografii.

6.Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z fizyki 1gr. 6ucz(2dz,4ch) Cel: rozwinięcie umiejętności w zakresie. fizyki.

7.Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z biologii 1gr. 8ucz(4dz,4ch) Cel: rozwinięcie umiejętności w zakresie. biologii.

8.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - korekcyjno-kompensacyjnych 1gr. 1ucz(1dz,0ch) Cel: niwelowanie deficytów rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalnych

9.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - logopedycznych 3gr.10ucz(3dz,7ch) Cel: poprawa wymowy i sensu wypowiedzi.

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP 1 w Czarnej Górze, typ projektu B.

1.Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 1gr, 10h, 8n-li (6K, 2M)

2.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych 1gr, 10h, 4n-li (2K, 2M)

3.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 1gr, 10h, 9n-li (7K, 2M)

4.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. 1gr,

5.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli. 1gr, 10h, 4n-li (2K, 2M).

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP 2 w Czarnej Górze, typ projektu A i D.

1.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego 3 gr. 6ucz(4dz,2ch). Cel: wyrównanie braków wiedzy z j. angielskiego

2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. niemieckiego 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z j. niemieckiego

3.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 2 gr. 8ucz(4dz,4ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z matematyki

4.Realizacja zajęć z dla uczniów z SPE - logopedycznych 2gr. 8ucz(5dz,3ch) Cel: poprawa wymowy i sensu wypowiedzi.

5.Realizacja zajęć z dla uczniów z SPE - rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalne 2gr. 20ucz(11dz,9ch)

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP 2 w Czarnej Górze, typ projektu B.

1.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi., 1gr, 10h, 11n-li (10K, 1M)

2.Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych., 1gr, 10h, 11n-li (10K, 1M)

3.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN, 1gr, 10h, 11n-li (10K, 1M)

4.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 11n-li (10K, 1M)

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP w Jurgowie, typ projektu A i D.

1.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z j. angielskiego 1 gr. 8ucz(5dz,3ch). Cel: rozwinięcie uzdolnień z j. angielskiego

2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego 1 gr. 8ucz(4dz,4ch). Cel: wyrównanie braków wiedzy z j. angielskiego.

3.Realizacja koła zainteresowań z j. niemieckiego 1gr. 6ucz(4dz,2ch). Cel: rozwinięcie uzdolnień z j. angielskiego

4.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 1 gr. 8ucz(3dz,5ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z matematyki.

5.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki 1 gr. 5ucz(3dz,2ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z matematyki.

6.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z informatyki 1 gr. 8ucz(5dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z informatyki

7.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z przyrody 1 gr.5ucz(3dz,2ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z przyrody.

8.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii 1 gr. 6ucz(4dz,2ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z chemii.

9.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z geografii 1 gr. 5ucz(3dz,2ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z geografii.

10.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki 1 gr. 7ucz(4dz,3ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z fizyki.

11.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z biologii 1 gr. 5ucz(2dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z biologii.

12.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - korekcyjno-kompensacyjnych 2 gr.10ucz(4dz,6ch) Cel: niwelowanie deficytów rozwojowych, edukacyjnych i

emocjonalnych

13.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - logopedycznych 2 gr.11ucz(3dz,8ch) Cel: poprawa wymowy i sensu wypowiedzi.

14.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - terapeutycznych 1 gr.2ucz(1dz,1ch) Cel: niwelowanie deficytów rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalnych

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP w Jurgowie, typ projektu B.

1.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych), 1gr, 10h, 4n-li (4K)

2.Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna, 1gr, 10h, 9n-li (9K)

3.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 1gr, 10h 9n-li (9K)

4.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 1gr, 10h, 9n-li (9K)

5.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 9n-li (9K).

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP w Leśnicy, typ projektu A i D.

1.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z j. angielskiego 3gr. 24ucz.(12dz,12ch)

2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. niemieckiego 2gr. 16ucz.(8dz,8ch)

3.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z j. niemieckiego 2gr.16ucz.(8dz,8ch)

4.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 6gr.48ucz.(24dz,24ch)

5.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki 6gr. 48ucz.(24dz,24ch)

6.Realizacja zajęć koła zainteresowań z informatyki 1gr. 8ucz.(4dz,4ch)

7.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z informatyki 2gr. 16ucz.(8dz,8ch)

8.Realizacja zajęć koła zainteresowań z przedsiębiorczości 1gr. 8ucz.(4dz,4ch)

9.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z przyrody 2gr.16ucz.(8dz,8ch)

10.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii 2gr. 16ucz.(8dz,8ch)

11.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z chemii 1gr.8ucz.(4dz,4ch)

12.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii 1gr.8ucz.(4dz,4ch)

13.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z geografii1gr.8ucz.(4dz,4ch)

14.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki 2gr.16ucz.(8dz,8ch)

15.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z fizyki 1gr. 8ucz.(4dz,4ch)

16.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z biologii 2gr. 16ucz.(8dz,8ch)

17.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - korekcyjno-kompensacyjnych 2gr.

18.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - logopedycznych 6gr.

19.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalne 2gr.

20.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego 3gr.

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP w Leśnicy, typ projektu A i D.

1.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych), 1gr, 10h, 5n-li (5K)

2.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 1gr, 10h 3n-li (3K)

3.Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, 1gr, 10h, 3n-li (3K)

4.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 1gr, 10h, 10n-li (10K)

5.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 5n-li (5K).

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP 1 w Rzepiskach, typ projektu A i D.

1.Realizacja zajęć koła zainteresowań z j. angielskiego 1gr. 7ucz(5dz,2ch)

2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 1gr. 7ucz(5dz,2ch)

3.Realizacja zajęć koła zainteresowań z informatyki 1gr. 7ucz(5dz,2ch)

4.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z matematyki 1gr. 12ucz(6dz,6ch)

5.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z chemii 1gr. 12ucz(6dz,6ch)

6.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z biologii 1gr. 12ucz(6dz,6ch)

7.Realizacja zajęć dla dzieci z SPE - logopedycznych 1gr. 4ucz(2dz,2ch)

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP 1 w Rzepiskach, typ projektu B. 

1.Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku

pracy, 1gr, 10h, 1n-l(1M)

2.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych), 1gr, 10h, 2n-li(1K,1M)

3.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 1gr, 10h 2n-li (1K,1M)

4.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 1gr, 10h, 2n-li (1K,1M)

5.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 2n-li (1K,1M)

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP 2 w Rzepiskach, typ projektu A i D.

1.Realizacja zajęć: koło zainteresowań z j. angielskiego 3gr.

2.Realizacja zajęć: koło zainteresowań z matematyki 3gr.

3.Realizacja zajęć: koło zainteresowań z informatyki 1gr.

4.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 1gr.

5.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z fizyki 1gr.

6.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z biologii 2gr.

7.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - logopedycznych 2gr.

8.Realizacja zajęć rozwijanie uzdolnienia z chemii 1gr.

9.Realizacja zajęć rozwijanie uzdolnienia z geografii 1gr.

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP 2 w Rzepiskach, typ projektu B.

1.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych), 1gr, 10h, 7n-li(6K,1M)

2.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 1gr, 10h 7n-li (6K,1M)

3.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 1gr, 10h, 10n-li (8K,2M)

5.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 12n-li (10K,2M)

 

 1. Profil Uczestnika Projektu

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. małopolskiego - uczących się, pracujących lub zamieszkujących  na obszarze woj. małopolskiego w rozumieniu .przepisów Kodeksu .Cywilnego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.

Grupa docelowa to uczniowie i nauczyciele z następujących szkół :

 1. szkoły : SP w Białce Tatrzańskiej, SP w Brzegach, SP w Bukowinie Tatrzańskiej, SP1 w Czarnej Górze, SP2 w Czarnej Górze, SP w Jurgowie, SP w Leśnicy, SP1 w Rzepiskach, SP2 w Rzepiskach
 2. uczniowie: 874 (419 Dz, 455 Ch)
 3. nauczyciele: 119 os. (101K, 8M)

III. Procedury i kryteria  rekrutacyjne.

Rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2020r. Druga rekrutacja (uzupełniająca za uczniów którzy odejdą ze szkoły) we wrześniu 2021r. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci.

 1. Etapy rekrutacji:
 • spotkanie z uczniami i rodzicami w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie na terenie szkół;
 • zgłoszenia ucznia do udziału w proj. dokonuje rodzic w sekretariacie szkoły,
 • wypełnienie dokumentów rekrut. (deklaracja, formularz zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa, umowa),
 • zebranie komisji rekrutacyjnej w składzie: Dyrektor i nauczyciele z danej szkoły, w celu przeanalizowania dokumentów i zakwalifikowanie do projektu,
 • utworzenie listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie i listy rezerwowej
 • spotkanie dyrektora z rodzicem/ uczestnikiem w celu, podpisania umowy uczestnictwa i deklaracji .
 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń:

    - komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście  w biurze projektu mieszczącym się w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Leśnicy Groniu, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica.

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • regulamin projektu i rekrutacji;

-  Dodatkowo po zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestnik  projektu zobowiązany będzie  do podpisania  Deklaracji uczestnictwa w projekcie  oraz  Umowy uczestnictwa  nie później niż w pierwszym dniu otrzymania wsparcia.

 1. Zgłoszenia są akceptowane i przekazywane do oceny przez Komisje Rekrutacyjną na podstawie następujących kryteriów:

- złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych

złożenie ww. dokumentów do dnia 28.09.2020 r.

 1. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.
 2. Zasady zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie:

     -  kwalifikacja kandydatów (uczestników projektu prowadzi Organizator)

     -  kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne i wypełnią wymagany komplet

         dokumentów.

 1. Kwalifikacja uczestników będzie prowadzona z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Kryteria kwalifikacji w odniesieniu do uczniów :

- pierwszeństwo udziału będą mieli uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych 1 punkt  (na podstawie opinii dyrektora/wychowawcy)

- uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 1 punkt (na podstawie opinii dyrektora/wychowawcy)                                                    

- uczniowie korzystający z pomocy społecznej 1 punkt.(zaświadczenie z GOPS)                                                                                                       

- uczniowie z niepełnosprawnością  1punkt. (orzeczenie).                                                                  

 

Kryteria kwalifikacji w odniesieniu do nauczycieli:

-  niskie kompetencje w obszarze  zgodnym z diagnozą potrzeb 2 pkt.

-  nauczyciel   z krótkim stażem  max1 pkt.

                                                                                             

 1. W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie, Organizator utworzy listy rezerwowe uczestników; w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej o ile rodzice potwierdzą chęć uczęszczania dziecka.
 2. Rekrutacja nauczycieli: zgłoszenie nauczyciela, wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, zakwalifikowanie do udziału w projekcie, podpisanie umowy.
 3. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie oraz nie znajdą się na liście rezerwowej nie otrzymają

     osobnego zawiadomienia.

 

 1. Zasady organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli.

 

Zajęcia odbywać się będą zgodnie  z ustalonym harmonogramem:

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP w Białce Tatrzańskiej typ projektu A i D:

1.Koło zainteresowań z j. angielskiego 2gr gr, 20 ucz(9dz,11ch).Cel: wzbogacenie słownictwa, poprawa komunik.,

2.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego 4gr,32 ucz(17dz,15ch). cel: wzbogacenie słownictwa, poprawa komunikacji.

 1. Koło zainteresowań z informatyki 1 gr.,24 ucz(12dz,12ch)Cel: rozwój umiejętności informatycznej
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 7gr., 56 ucz(25dz,31ch),Cel: wyrównanie braków wiedzy z matematyki
 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 3gr, 24ucz(12dz,12ch). Cel: rozwój uzdolnienia z matematyki.

6.Koło zainteresowań z matematyki 1gr, 24ucz(16dz,13ch). Cel: rozwój uzdolnienia z matematyki.

7.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii 1gr, 8ucz(5dz,3ch) Cel: rozwój uzdolnienia z chemii.

8.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki 1gr. 8cz(4dz,4ch) Cel: rozwój uzdolnienia z fizyki.

9.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii 1gr. 8ucz(4dz,4ch) Cel: rozwój uzdolnienia z biologii.

10.Zajęcia dla uczniów z SPE: logopedyczne 4gr. 12ucz(6dz,6ch). Cel: poprawa wymowy i sensu wypowiedzi.

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP w Białce Tatrzańskiej typ projektu B

1.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 1gr, 10h,10 n-li, (8K,2M)

2.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, 1,gr, 10h,10 n-li (8K,2M).

3.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr. 10h, 10 n-li (8K,2M) Cel. Wzrost kompetencji n-li w zakresie kompetencji

wychowawczych.

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP w Brzegach typ projektu A i D.

1.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z j. angielskiego 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z j. angielskiego

2.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy uczniów w zakresie  j. angielskiego

3.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z j. niemieckiego 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z j. niemieckiego

4.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy uczniów w zakresie matematyki

5.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z matematyki

6.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z informatyki1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z informatyki

7.Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z matematyki

8.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie umiejętności matematycznych 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy uczniów w zakresie Matematyki

9.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z przyrody 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z przyrody

10.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii 2 gr. 14ucz(7dz,7ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy uczniów w zakresie chemii

11.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z chemii 1 gr.6ucz(3dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z chemii

12.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii 2 gr.16ucz(8dz,8ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy uczniów w zakresie geografii

13.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki 2 gr.16ucz(8dz,8ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy uczniów w zakresie fizyki

14.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z fizyki 1 gr. 8ucz (4dz,4ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z fizyki

15.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii 1 gr.8ucz(4dz,4ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy uczniów w zakresie biologii

16.Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z biologii 1 gr.8ucz(4dz,4ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z biologii

17.Zajęcia dla uczniów z SPE - korekcyjno-kompensacyjne 6gr.30ucz(15dz,15ch) Cel: niwelowanie deficytów rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalnych

18.Zajęcia dla uczniów z SPE - logopedyczne 6gr.24ucz(12dz,12ch) Cel: poprawa wymowy i sensu wypowiedzi

19.Zajęcia dla uczniów z SPE - rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne 2gr.8ucz(0dz,8ch) Cel: niwelowanie deficytów rozwojowych, ]edukacyjnych i emocjonalnych

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP w Brzegach, typ projektu B.

1.Proces nauczania oparty na metodzie  eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych) 1gr. 10h, 3n-li w

tym 1K

 1. Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna, 1gr,10h, 1K

3.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi., 1gr, 10h, 2K

4.Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych., 1gr, 10h, 2n-li w tym 1K

5.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

 • 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN, 1gr, 10h 2n-li , tym 1K
 1. Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 3n-li w tym 1K

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP w Bukowinie Tatrzańskiej, typ projektu A i D.

 

1.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego, 10 grup, 60ucz,(30dz,30ch)

2.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego, 10 grup,60ucz,(30dz,30ch)

3.Zajęcia dydaktyczno- z j. niemieckiego, 2 grupy, 14ucz,(7dz,7ch)

4.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. niemieckiego, 2 grupy,14ucz,(7dz,7ch)

5.Zajęcia dydaktyczno- z matematyki, 7 grup, 49ucz,(24dz,25ch)

6.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki, 6 grup, 42ucz,(21dz,21ch)

7.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki, 4 grupy, 24ucz,(12dz,12ch)

8.Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, 3 grupy, 24ucz,(12dz,12ch)

9.Zajęcia dydaktyczno- w zakresie. umiejętności matematycznych, 6 grup, 42ucz,(21dz,21ch)

10.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody, 1 grupa, 6ucz,(3dz,3ch)

11.Zajęcia dydaktyczno- z chemii, 2 grupy, 14ucz,(7dz,7ch)

12.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii, 1 grupa, 6ucz,(3dz,3ch)

13.Zajęcia dydaktyczno- z geografii, 2 grupy, 16ucz,(8dz,8ch)

14.Zajęcia dydaktyczno- z fizyki, 2 grupy, 16ucz,(8dz,8ch)

15.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki, 1 grupa, 8ucz,(4dz,4ch)

16.Zajęcia dydaktyczno- z biologii, 1 grupa, 8ucz,(4dz,4ch)

17.Zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii, 1 grupa 8ucz,(4dz,4ch)

18.Zajęcia dla uczniów z SPE - korekcyjno-kompensacyjne 3gr. 15ucz,(7dz,8ch)

19.Zajęcia dla uczniów z SPE - logopedyczne 3gr.12ucz,(6dz,6ch)

20.Zajęcia dla uczniów z SPE - rozw. umiejętności społeczno-emocjonalne 2gr. 8ucz,(0dz,8ch)

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP w Bukowinie Tatrzańskiej, typ projektu B

1.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych), 1gr, 10h

2.Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna 1gr, 10h,

3.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.1gr. 10h

4.Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.1gr. 10h

5.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 1gr. 10h

6.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr. 10h

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP 1 w Czarnej Górze, typ projektu A i D.

1.Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z j. angielskiego 1gr. 8ucz(2dz,6ch): Cel: rozwinięcie umiejętności językowych w zakresie.

 1. angielskiego.

2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 1gr. 5ucz(4dz,1ch): Cel: wyrównanie braków wiedzy z matematyki.

3.Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z matematyki 1gr.8ucz(4dz,4ch) Cel: rozwinięcie umiejętności w zakresie. matematyki.

4.Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z chemii 1gr. 6ucz(2dz,4ch) Cel: rozwinięcie umiejętności w zakresie. chemii.

5.Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z geografii 1gr. 8ucz(2dz,6ch) Cel: rozwinięcie umiejętności w zakresie. geografii.

6.Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z fizyki 1gr. 6ucz(2dz,4ch) Cel: rozwinięcie umiejętności w zakresie. fizyki.

7.Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania z biologii 1gr. 8ucz(4dz,4ch) Cel: rozwinięcie umiejętności w zakresie. biologii.

8.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - korekcyjno-kompensacyjnych 1gr. 1ucz(1dz,0ch) Cel: niwelowanie deficytów rozwojowych, edukacyjnych i

emocjonalnych

9.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - logopedycznych 3gr.10ucz(3dz,7ch) Cel: poprawa wymowy i sensu wypowiedzi.

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP 1 w Czarnej Górze, typ projektu B.

1.Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 1gr, 10h, 8n-li (6K, 2M)

2.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych 1gr, 10h, 4n-li (2K, 2M)

3.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 1gr, 10h, 9n-li (7K, 2M)

4.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. 1gr,

5.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli. 1gr, 10h, 4n-li (2K, 2M).

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP 2 w Czarnej Górze, typ projektu A i D.

 

1.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego 3 gr. 6ucz(4dz,2ch). Cel: wyrównanie braków wiedzy z j. angielskiego

2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. niemieckiego 1 gr. 6ucz(3dz,3ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z j. niemieckiego

3.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 2 gr. 8ucz(4dz,4ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z matematyki

4.Realizacja zajęć z dla uczniów z SPE - logopedycznych 2gr. 8ucz(5dz,3ch) Cel: poprawa wymowy i sensu wypowiedzi.

5.Realizacja zajęć z dla uczniów z SPE - rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalne 2gr. 20ucz(11dz,9ch)

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP 2 w Czarnej Górze, typ projektu B.

1.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi., 1gr, 10h, 11n-li (10K, 1M)

2.Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych., 1gr, 10h, 11n-li (10K, 1M)

3.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN, 1gr, 10h, 11n-li (10K, 1M)

4.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 11n-li (10K, 1M)

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP w Jurgowie, typ projektu A i D.

1.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z j. angielskiego 1 gr. 8ucz(5dz,3ch). Cel: rozwinięcie uzdolnień z j. angielskiego

2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego 1 gr. 8ucz(4dz,4ch). Cel: wyrównanie braków wiedzy z j. angielskiego.

3.Realizacja koła zainteresowań z j. niemieckiego 1gr. 6ucz(4dz,2ch). Cel: rozwinięcie uzdolnień z j. angielskiego

4.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 1 gr. 8ucz(3dz,5ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z matematyki.

5.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki 1 gr. 5ucz(3dz,2ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z matematyki.

6.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z informatyki 1 gr. 8ucz(5dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z informatyki

7.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z przyrody 1 gr.5ucz(3dz,2ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z przyrody.

8.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii 1 gr. 6ucz(4dz,2ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z chemii.

9.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z geografii 1 gr. 5ucz(3dz,2ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z geografii.

10.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki 1 gr. 7ucz(4dz,3ch) Cel: wyrównanie braków wiedzy z fizyki.

11.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z biologii 1 gr. 5ucz(2dz,3ch) Cel: rozwinięcie uzdolnień z biologii.

12.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - korekcyjno-kompensacyjnych 2 gr.10ucz(4dz,6ch) Cel: niwelowanie deficytów rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalnych

13.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - logopedycznych 2 gr.11ucz(3dz,8ch) Cel: poprawa wymowy i sensu wypowiedzi.

14.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - terapeutycznych 1 gr.2ucz(1dz,1ch) Cel: niwelowanie deficytów rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalnych

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP w Jurgowie, typ projektu B.

1.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych), 1gr, 10h, 4n-li (4K)

2.Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna, 1gr, 10h, 9n-li (9K)

3.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 1gr, 10h 9n-li (9K)

4.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 1gr, 10h, 9n-li (9K)

5.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 9n-li (9K).

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP w Leśnicy, typ projektu A i D.

1.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z j. angielskiego 3gr. 24ucz.(12dz,12ch)

2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. niemieckiego 2gr. 16ucz.(8dz,8ch)

3.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z j. niemieckiego 2gr.16ucz.(8dz,8ch)

 1. Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 6gr.48ucz.(24dz,24ch)

5.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki 6gr. 48ucz.(24dz,24ch)

6.Realizacja zajęć koła zainteresowań z informatyki 1gr. 8ucz.(4dz,4ch)

7.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z informatyki 2gr. 16ucz.(8dz,8ch)

8.Realizacja zajęć koła zainteresowań z przedsiębiorczości 1gr. 8ucz.(4dz,4ch)

9.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z przyrody 2gr.16ucz.(8dz,8ch)

10.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii 2gr. 16ucz.(8dz,8ch)

11.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z chemii 1gr.8ucz.(4dz,4ch)

12.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii 1gr.8ucz.(4dz,4ch)

13.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z geografii1gr.8ucz.(4dz,4ch)

14.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki 2gr.16ucz.(8dz,8ch)

15.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z fizyki 1gr. 8ucz.(4dz,4ch)

16.Realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia z biologii 2gr. 16ucz.(8dz,8ch)

17.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - korekcyjno-kompensacyjnych 2gr.

18.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - logopedycznych 6gr.

19.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalne 2gr.

20.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. angielskiego 3gr.

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP w Leśnicy, typ projektu A i D.

1.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych), 1gr, 10h, 5n-li (5K)

2.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 1gr, 10h 3n-li (3K)

3.Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, 1gr, 10h, 3n-li (3K)

4.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 1gr, 10h, 10n-li (10K)

5.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 5n-li (5K).

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP 1 w Rzepiskach, typ projektu A i D.

1.Realizacja zajęć koła zainteresowań z j. angielskiego 1gr. 7ucz(5dz,2ch)

2.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 1gr. 7ucz(5dz,2ch)

3.Realizacja zajęć koła zainteresowań z informatyki 1gr. 7ucz(5dz,2ch)

4.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z matematyki 1gr. 12ucz(6dz,6ch)

5.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z chemii 1gr. 12ucz(6dz,6ch)

6.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z biologii 1gr. 12ucz(6dz,6ch)

7.Realizacja zajęć dla dzieci z SPE - logopedycznych 1gr. 4ucz(2dz,2ch)

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP 1 w Rzepiskach, typ projektu B.

1.Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku

pracy, 1gr, 10h, 1n-l(1M)

2.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych), 1gr, 10h, 2n-li(1K,1M)

3.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 1gr, 10h 2n-li (1K,1M)

4.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 1gr, 10h, 2n-li (1K,1M)

5.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 2n-li (1K,1M)

 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów z SPE w SP 2 w Rzepiskach, typ projektu A i D.

1.Realizacja zajęć: koło zainteresowań z j. angielskiego 3gr.

2.Realizacja zajęć: koło zainteresowań z matematyki 3gr.

3.Realizacja zajęć: koło zainteresowań z informatyki 1gr.

4.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 1gr.

5.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z fizyki 1gr.

6.Realizacja zajęć rozwijanie zainteresowania z biologii 2gr.

7.Realizacja zajęć dla uczniów z SPE - logopedycznych 2gr.

8.Realizacja zajęć rozwijanie uzdolnienia z chemii 1gr.

9.Realizacja zajęć rozwijanie uzdolnienia z geografii 1gr.

 

Rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP 2 w Rzepiskach, typ projektu B.

1.Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych), 1gr, 10h, 7n-li(6K,1M)

2.Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 1gr, 10h 7n-li (6K,1M)

3.Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach

2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 1gr, 10h, 10n-li (8K,2M)

5.Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 1gr, 10h, 12n-li (10K,2M)

 

 1. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie.
 2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

- zapewnienia regularnego, punktualnego aktywnego udziału w zajęciach dziecka

- wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitorowaniem jego późniejszych rezultatów.

 1. Uczestnictwo w projekcie nie upoważnia rodzica/opiekuna, działającego we własnym imieniu lub w imieniu dziecka, lub nauczyciela biorącego udział w projekcie do czynności kontrolnych wobec Organizatora.
 2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, poza udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do pomocy w znalezieniu innej osoby na jego miejsce.
 3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, poza udokumentowanymi przypadkami zdrowotnymi lub losowymi, uczestnik (nauczyciel) zobowiązany jest do pomocy w znalezieniu innej osoby na jego miejsce.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ……………………….……………………………………………..                                                    

    Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego