Dofinansowanie do zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Istnieje możliwość dofinansowania do zakupu komputera dla dzieci rolników:
1. Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką dla dziecka z rodziny rolniczej- informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. 3. Pomoc będzie przysługiwała rodzinie: a)w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021; b)w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; c)w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; d)w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie; e)która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. f)Więcej informacji oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku znajdziecie na stronie ARIMR: link

 SP Leśnica Groń