KOMUNIKAT

                                                                                                          Leśnica, dn. 11.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Leśnicy Groniu dokonuje Zarządzeniem Dyrektora nr 19 / 2020 z dnia 11 września 2020 r. zmiany zapisu w Procedurach funkcjonowania szkoły w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. św. St. Kostki w Leśnicy Groniu w rozdziale V. Zalecenia w strefie czerwonej/żółtej w punkcie 2. podpunkt 8), który otrzymuje brzmienie:

„ dokonuje się pomiaru temperatury ciała uczniom termometrem bezdotykowym na czole, tylko wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność, czyli w przypadku zaistnienia objawów chorobowych. Nie dokonuje się pomiaru temperatury ciała uczniom przy wejściu do szkoły.  Przy wejściu do szkoły dokonuje się pomiaru temperatury ciała pracownikom. W przypadku, gdy jest ona równa albo przekracza 38 0C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej . W przypadku ucznia umieszcza się go w izolatce z wyznaczonym pracownikiem szkoły i powiadamia rodzica/prawnego opiekuna w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły. Przy odbiorze informuje się rodzica o skorzystaniu z teleporady medycznej”.

Jeśli ktoś z Państwa nie życzy sobie, aby Państwa dziecku dokonywać pomiaru temperatury ciała w przypadku zaistnienia objawów chorobowych proszę o informację zwrotną poprzez mobi dziennik.

 

                                                           Z poważaniem, M. Domańska.

Zarządzenie nr 19/2020 z 11 września 2020r.