Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Leśnicy Groniu

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Leśnicy Groniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Leśnicy Groniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • 2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 • 3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 • 4. Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Domańska.
 • E-mail: splesnica@bukowinatatrzanska.edu.pl
 • Telefon: 182631600

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnicy Groniu
 • Adres: ul. Polna 44,
  34-406 Leśnica
 • E-mail: splesnica@bukowinatatrzanska.edu.pl
 • Telefon: 182631600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Leśnicy Groniu  przy
ulicy Polnej 44.

 

1) Opis dostępności wejścia do budynku.

 

Budynek posiada cztery wejścia. Wejście główne obok sekretariatu oraz wejście boczne nr 1, wejście boczne nr 2 i wejście nr 3 (od strony dziedzińca szkoły.). Jedno z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Trzy pozostałe to  wejścia z poziomu terenu bez przeszkód architektonicznych. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

 

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

 

            Jedna z toalet na poziomie 0 jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich.
Pozostałe   toalety nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

            3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

            W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


            4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.


            Wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych.


            5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

            Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


            6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
na miejscu lub online.

            Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.