Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy

    Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy:

1.       Organizacja pracy świetlicy:

·       Zapoznanie z regulaminem świetlicy,

·       Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy,

·       Integracja grup świetlicowych,

·       Poznanie praw i obowiązków wychowanka w świetlicy szkolnej.

2.       Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków:

·       Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych, a także w czasie uroczystości szkolnych,

·       Dbanie o  właściwe relacje w środowisku rodzinnym,

·       Wyrabianie postawy szacunku  wobec pracowników szkoły oraz uczniów,

·       Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w zespole świetlicy, klasie, szkole,

·       Kształtowanie właściwego stosunku do własności szkolnej i  prywatnej,

·       Dbanie o piękno, porządek w świetlicy i w szkole,

·       Zapoznanie ze sposobami kulturalnego zachowania się wobec innych,

·       Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku,

·       Dbanie o wzorowy wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej,

·       Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

·       Kształtowanie postawy prawidłowego porozumiewania się z innymi,

·       Nabywanie umiejętności konstruktywnego  rozwiązywania konfliktów.

3.       Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym:

·       Zapewnienie warunków i stałego czasu na odrabianie zadań oraz naukę w rozkładzie dnia świetlicy,

·       Pomoc w odrabianiu lekcji,

·       Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu,

·       Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków,

·       Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się,

·       Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci,

·       Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

4.       Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

·       Plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac wychowanków, wspólne dekorowanie sali,

·       Czytelniczo-medialnych – czytanie różnego rodzaju utworów literackich, świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, radia, prasy i telewizji (oglądanie filmów edukacyjnych),

·       Umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne,

·       Hobbystycznych,

·       Sportowo-zabawowych.

5.       Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych:

·       Uroczyste obchodzenie rocznic i świąt państwowych,

·       Wykonywanie gazetek,

·       Poznanie tradycji szkoły i jej patrona,

6.       Edukacja ekologiczna:

·       Wskazywanie pozytywnych i negatywnych elementów ingerencji człowieka na środowisko naturalne,

·       Wyrabianie nawyków segregowania śmieci,

·       Udział w akcjach: np. „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi", itp.

7.       Edukacja prozdrowotna:

·       Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu),

·       Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się),

·       Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.