PLAN  PRACY  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ  2023/ 2024

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. STANISŁWAW KOSTKI  W LEŚNICY GRONIU  ROK SZKOLNY 2023/2024 KLASY 0-VIII

Cel ogólny:

Przygotowanie ucznia do kształcenia  i samokształcenia w dalszych etapach nauki.

Cele szczegółowe:

  1. Rozbudzanie potrzeb czytelniczych. Upowszechnianie czytelnictwa.
  2. Wspomaganie procesu nauczania i wychowania.
  3. Przygotowanie do pracy samokształceniowej i wykorzystanie mediów jako narzędzi pracy intelektualnej.
  4. Rozwój edukacji i kultury czytelniczej przez doradztwo w wyborach czytelniczych.
  5. Kultywowanie tradycji szkoły, regionu i narodu
  6. Rozwój czytelnictwa poprzez udział uczniów w różnych imprezach organizowanych przez bibliotekę.

 

CEL

 

ZADANIA DO REALIZACJI

 

FORMY REALIZACJI

 

TERMIN

 

UWAGI

I .Przysposobienie czytelnicze uczniów. Współpraca z uczniami.

1.Zapoznaie uczniów  z działalnością biblioteki i jej zbiorami, regulaminem. Zachęcenie do korzystania               z  przedstawionej oferty biblioteki szkolnej.

2.Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat. Pomoc.

3. Konkursy czytelnicze i inne.

4. Wystawy okolicznościowe.

5. Gazetki okolicznościowe.

6. Spotkania z aktywem bibliotecznych.

7. Lekcje biblioteczne.

8. Kiermasze.

Spotkania i rozmowy         z czytelnikiem.

 

Porady indywidualne.

 

Wg ofert

 

Gazetki ścienne.

Spotkania.

Lekcje

 

 IX

 

 

Cały rok

Cały rok

 

Cały rok

Raz w miesiącu

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

II. Udostępniania zbiorów biblioteki.

1.Wypożyczanie uczniom lektur, książek z innych działów tematycznych.

2.Wypożycznie zbiorów  do klasopracowni lub na lekcje wg zapotrzebowania nauczycieli.

3.Wypożycznie książek nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

4.Porady czytelnicze.

5. Analiza stanu czytelnictwa uczniów: comiesięczna, półroczna i roczna.

6.  Wypożyczenie i zwrot  podręczników.

7. Pomoc w przygotowywaniu się do lekcji.

 

 

 

 

 

 

Zeszyt , tablica ogłoszeń, statystyki poszczególnych klas.

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

VI

 

III. Prowadzenie działalności wychowawczej.

1.Przygotowanie akademii patriotycznych, konkursów.

2.Wycieczki regionalne. Pomoc w organizacji.

Akademie, konkursy.

Wycieczki.

Wg potrzeb.

Wg planu

 

IV.  Wzbogacanie bazy biblioteki szkolnej.

1.Sukcesywne powiększanie księgozbioru biblioteki.

2.Pozyskiwanie darczyńców.

3.Zakup książek.

4. Zakup mebli i innych pomocy.

Nowe pozycje.

Sponsorzy, kiermasze.

 

 

Cały rok

Cały rok

 

 

V. Współpraca z  wychowawcami klas        i nauczycielami.

1. Udział biblioteki w życiu szkoły.

2. Kontakt z wychowawcami, przekazywanie informacji       o stanie czytelnictwa.

3. Konsultacje  z nauczycielami w zakupie lektur i pomocy naukowych.

4.Wypożyczenie do klasopracowni.

 

Wycieczki, akademie, konkursy.

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

VI. Samokształcenie nauczyciela- bibliotekarza.

1.Udzial w radach szkoleniowych, kursach wg potrzeb.

2.Udział w spotkaniach zespołów.

3. Udział w szkoleniach.

4. Doskonalenie warsztatu pracy.

5.Wykonywanie pomocy dydaktycznym.

Szkolenia warsztaty

Wg ofert

 

VII. Współpraca z rodzicami.

1.Przekazywanie informacji  o działaniach prowadzonych        w szkole.

2.Pedagogizacja rodziców.

3.Konsultacje przy zakupie nagród książkowych za wyniki    w nauce i dyplomów.

4. Gromadzenie  literatury przydatnej rodzicom na temat wychowania dzieci i młodzieży.

5. Odpowiedzialność za zagubione lub zniszczone książki przez ucznia.

 

Spotkania z rodzicami

 

 

Spotkania

 

 

W razie potrzeb

 

V, VI

Cały rok

 

 

 

W razie potrzeb

 

VIII. Współpraca z innymi bibliotekami.

1. Udział w imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Konsultacje w doborze lektur.

2. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Nowym Targu.

Spotkania, rozmowy.

Cały rok

 

Wg ofert

 

Cały rok

 

IX. Praca biblioteczno-techniczna.

1.Gromadzenie i ewidencja  rozmieszczenie                            i porządkowanie zbiorów.

2.Opracowywanie  zbiorów( ewidencja, pieczętowanie, zakładanie kart).

3. Prowadzenie  dokumentacji biblioteki szkolnej ( dziennik biblioteki szkolnej, opracowywanie sprawozdań                     z działalności biblioteki, prowadzenie statystyki wypożyczeń, analiza stanu czytelnictwa, opracowanie rocznego planu pracy ).

4.Dbanie o estetykę pomieszczenia biblioteki szkolnej.

5.Zakup książek.

6.Pozyskiwanie darów.

7. Konserwacja  zbiorów księgozbioru.

 

 

 

 

Dziennik, plany, sprawozdania.

Cały rok